ഫ്ളോറിങ് ട്രെൻഡുകൾ

ലോറെം ഇപ്സത്തിന്റെ നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം ചില രൂപങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ, ഇൻജക്ഷൻ ചെയ്ത തമാശയോ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡഡ് ചെയ്ത വാക്കുകൾ പോലും അല്പം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തവയാണ്. നിങ്ങൾ ലൊറാം ഇപ്സത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ, ടെക്സ്റ്റിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് മറച്ചുവെച്ച ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റിലെ എല്ലാ ലോറെം ഇപ്സ്സം ജനറേറ്ററുകളും മുൻകൂട്ടി നിർമിച്ച കഷണങ്ങൾ ആവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് ഇന്റർനെറ്റിലെ ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥ ജനറേറ്റർ ആയി മാറുന്നു. 200 ലത്തീൻ വാക്കുകളുടെ ഒരു നിഘണ്ടു അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, ഒരു മോഡൽ വാചാടോപ ഘടനയുമൊത്ത്, ലൊറെം ഇപ്സ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് ന്യായമായതാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റുചെയ്ത ലോറാം ഇപ്സ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കൽ, കുത്തിവച്ച നർമ്മം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവഗുണമില്ലാത്ത പദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് മുക്തമല്ല.